Ve své dosavadní práci se Tomáš Prokop – absolvent Fakulty výtvarných umění v Brně - zaměřuje na elementární témata, k nimž patří vztah přírody a člověka, na život, lásku, vztahy a zejména umírání a smrt. Podstatná je u něj bezprostřední vazba myšlenky, sdělení na volbu adekvátního materiálu. Svůj způsob vyjádření tedyv duchu této logiky příležitostně rozehrává jak v médiu kresby, obrazu, reliéfu, ale i v objektu a instalaci. Důraz na materiál a jeho specifické výtvarné možnosti patří k důležitým konstantám jeho tvorby.Autorovy začátky jsou spojeny s enkaustikou, využívá však také přírodních materiálů (a efemérních intervencí do přírodního prosto- ru), ale např. také skla nebo kovů a dalších materiálů. V r. 2012 pro sebe objevuje vlastnosti silikonu a jeho výtvarné působení(zejména zvláštní efekt neurčitosti) testu- je nejdříve na sololitovém podkladu a poté na měděné podložce, kde experimentuje s odstupňovanými materiálovými vrstvami.Ve svých formálně lapidárních objek- tech a instalacích metaforicky tematizuje zejména křehké otázky bytí, života a smrti, lidské pomíjivosti v jejich ambivalentním významu: jako neúprosně smířlivé logiky přírody a intenzívního prožitku z naléhavého existenciálního obsahu. Tématem Loučení absolvoval bakalářské studium na FaVU. Také zde se uplatňuje autorova typická redukovaná barevnost (popř. nebarevnost skla), založená na tlumené škále, často jen černobílé. Na kombinaci organickéhoasfaltu a skla vytvořil působivý pro- cesuální prostorový objekt, jímž uzavřel v roce 2017 své magisterské studium.Asfalt a sklo,u něhož tematizuje křehkost a monumentalitu (Tomáš Prokop zpravidla pracuje s reálným lidským měřítkem) v něm majínejen výtvarnou, nýbrž rovněž symbolickou funkci. Objekt můžeme číst jako výraz „dotyku a oddělení“, materiální fragility jak skleněné substance, tak amorfní struktury tekoucího asfaltu.

Kaliopi Chamonikola